V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Preprava a zasielateľstvo.
Autor: Jozef Gnap – Heda Hansenová – Viera Rojíková – Miroslav Bujna – Miloš Poliak – Juraj Jagelčák
Vydavateľ: Slovenská obchodná a priemyselná komora
ISSN: 80-89105-25-4
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia je zameraná na poskytnutie informácií pre výrobcov a obchodníkov, ktorí využívajú služby zasielateľov a dopravcov v medzinárodnom obchode. Hlavným cieľom publikácie je poskytnúť informácie pre objednávateľov prepravy tak, aby správne formulovali požiadavky na zasielateľov pri obstaraní prepravy a súvisiacich služieb. Publikácia obsahuje: postavenie zasielateľstva a nákladnej dopravy vo svetovom hospodárstve; medzinárodný obchod a zasielateľstvo; požiadavky na medzinárodnú cestnú nákladnú prepravu tovarov; základné vymedzenie požiadaviek na balenie tovaru z hľadiska druhu dopravy; zásady tvorby ceny v medzinárodnej preprave tovarov; vzory zasielateľských a prepravných zmlúv a všeobecné zasielateľské podmienky; daň z pridanej hodnoty v medzinárodnom zasielateľstve a doprave; poistenie v medzinárodnej preprave tovarov; základné požiadavky na colné konanie v medzinárodnej preprave tovarov a Intrastat; výber zo STN, EN, DIN, ISO noriem, VDI smerníc z logistiky, dopravy, balenia, upevnenia nákladu a skladovania.
Kľúčové slová: zasielateľ, zasielateľstvo, doprava, preprava, špedícia,  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline_
Zaradené: február 2006
Názov: Logistický management - teorie a podniková praxe
Autor: Petr Pernica
Vydavateľ: Radix, s. r. o., Praha, 2003, 664 strán
Jazyk: český
Anotácia: Publikácia vysvetľuje vývoj logistiky až po najnovšie chápanie logistiky - The Total Supply - Chain a World - Class Logistics - integrované logistické systémy, spájajúce podnik s jeho zákazníkmi a dodávateľmi. Vymedzuje nové teoretické základy logistiky, prehľadne uvádza metodický aparát logistiky a hlavné logistické technológie. Popísaný je postup spracovania logistickej koncepcie podniku. Hlavná pozornosť je venovaná aplikácii integrovanej logistiky v podnikovej praxi s osobitným zreteľom na problémy logistických reťazcov vo vývoji, v zásobovaní a vo výrobe a v distribúcii a v obchode. Súčasťou publikácie je 41 prípadových štúdií špičkových firiem z Európy, USA a Japonska.
Kľúčové slová: logistika, integrovaná logistika, globálna logistika, logistické systémy, logistické reťazce, benchmarking, synergetika
Cena: 990,- Kč, pre študentov 790,- Kč
Spracoval: Jozef Strišš, Fakulta riadenia a informatiky, ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Nebezpečné zboží v logistických systémech
Autor: Cempírek, V. – Kampf, R.
Vydavateľ: Institut Jana Pernera, Pardubice 2005, 84 strán
ISBN: 80-86530-22-1
Jazyk: český
Anotácia: Publikácia je určená pre účastníkov licenčného kurzu Spediční expert a pre študentov Dopravnej fakulty univerzity Pardubice. V publikácii sú podrobne rozobrané problémy. Definícia nebezpečného tovaru, povinnosti účastníkov prepravy, legislatíva, prepravné podmienky pri preprave nebezpečného tovaru, triedenie, označovanie nebezpečného tovaru, informačné systémy a telematika.
Kľúčové slová: nebezpečné zboží, přepravní podmínky, telematika, klasifikace nebezpečných věcí
Spracoval: Jozef Strišš, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: máj 2004
Názov: Logistika
Autor: Cempírek, V. – Kampf, R.
Vydavateľ: Institut Jana Pernera, Pardubice 2005, 108 strán 
ISBN: 80-86530-23-X
Jazyk: český
Anotácia: Publikácia je určená pre účastníkov licenčného kurzu Spediční expert a pre študentov Dopravnej fakulty univerzity Pardubice. Publikácia obsahuje stručný prehľad logistických činností, počínajúc významom a účelom logistiky, logistické aktivity a služby, logistický projekt, informačné systémy v logistike, systémy na podporu rozhodovania, náklady v logistike.ka.
Kľúčové slová: logistika, přeprava, skladování, manipulace, outsourcing, distribuční logistika, systému na podporu rozhodování
Spracoval: Jozef Strišš, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: máj 2005 
Názov: Príručka podpornej logistickej analýzy (Logistic Support Analysis Handbook)
Autor: J. Jones
Vydavateľ: McGraw Hill (Tx); Február 1989
ISBN: ASIN 0071558586
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha sa zaoberá logistickou analýzou a základnými elementami logistickej analýzy. Daný problém vysvetľuje pomocou prípadových štúdií. Je vhodná pre študentov aj odborníkov v danej oblasti.
Kľúčové slová: logistics analysis, logistics elements
Spracoval: Ing.Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: september 2004
Názov: Nákupný a dodávateľský manažment: Vytváranie vízíe (Purchasing and Supply Management: Creating the Vision)
Autor: Victor H. Pooler, David J. Pooler
Vydavateľ: Kluwer Academic Publishers; Jún 1997, 382 strán
ISBN: 0412106019
Jazyk: anglický
Anotácia: Text zahŕňa súčasné riadiace, zásobovacie a obchodné techniky a autori integrujú dopad globálneho obchodovania na pozíciu nákupcu. Hlavnou náplňou pozície nákupcu je riadiť dodávateľský manažment. Aby to bolo možné, nákupca musí poznať a využívať celú škálu techník a postupov. Kniha je venovaná týmto funkciám a všetkému čo spôsobujú.
Kľúčové slová: management, procurement, negotiation, logistics, supply management
Cena: $ 113.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: september 2004
Názov: Kvantitatívne modely reverznej logistiky (Quantitative Models for Reverse Logistics)
Autor: Moritz Fleischmann
Vydavateľ: Springer-Verlag; Marec 2001, 181 strán
ISBN: 3540417117
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha je monografiou, ktorá prezentuje kvantitatívne modely pre reverznú logistiku, zahŕňa otázky manažmentu zásob a vysvetľuje otázky týkajúce sa termínov obnovy produktu.
Kľúčové slová: inventory management, reverse logistics, quantitative models
Cena: $ 52.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: september 2004
Názov: Spoľahlivosť, obsluha a podpora logistiky – prístup životného cyklu (Reliability, Maintenance and Logistic Support - A Life Cycle Approach)
Autor: U. Dinesh Kumar, John Crocker, J. Knezevic, M. El-Haram
Vydavateľ: Kluwer Academic Publishers; September 2000, 512 strán
ISBN: 0412842408
Jazyk: anglický
Anotácia: Publikácia poskytuje integrovaný prístup k spoľahlivosti, udržovateľnosti a podpornej analýze logistiky. Predstavuje koncepty spoľahlivosti, údržby a podpory a poskytuje prehľad základných pravdepodobnostných a štatistických techník pre modelovanie. Analyzuje jednoduché a rozšírené modely v prognostike, pojednáva o analýze dát a data miningu.
Kľúčové slová: reliability, maintainability, logistic support analysis, data analysis and mining
Cena: $ 189.00
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: september 2004
Názov: Zasielateľstvo
Autor:
Jozef Gnap – Jozef Královenský – Miloš Poliak – Jarmila Sosedová
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline
ISSN: 80-8070-405-8
Jazyk: slovenský
Anotácia: Publikácia je vysokoškolská učebnica určená najmä študentom študijného programu Zasielateľstvo, ale aj ďalšej odbornej verejnosti na doplnenie aktuálnych odborných poznatkov. Učebnica obsahuje základnú problematiku, ktorú je potrebné ovládať pre úspešné začatie a pokračovanie podnikania v tejto oblasti. Učebnica obsahuje: základné pojmy a skratky používané v zasielateľstve; postavenie zasielateľa a vznik záväzkových vzťahov pri obstaraní prepravy; postup získania oprávnenia na podnikanie v zasielateľstve; služby poskytované zasielateľom; zasielateľská zmluva a ostatné zmluvy používané v zasielateľstve; obstaranie prepravy v zasielateľstve; profesné zväzy a združenia pôsobiace v zasielateľstve; služby zasielateľa v súvislosti s colným konaním; dodacie doložky Incoterms; poistenie v zasielateľstve; FIATA dokumenty a formuláre a ostatnou kapitolou je obstaranie prepravy nákladu vodnou dopravou. Obsahom učebnice je celý rad prípadových štúdií, ktoré vychádzajú z riešenia praktických zasielateľských úloh.
Kľúčové slová: zasielateľ, zasielateľstvo, doprava, preprava, špedícia,  
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2006
Názov: Manažment zmeny: Administratívna logistika a aktivity (The Management of Change: Administrative Logistics and Actions)
Autor: Joseph W. Weiss
Vydavateľ: Praeger Publishers; August 1986, 228 strán
ISBN: 0275921956
Jazyk: anglický
Anotácia: Publikácia vysvetľuje ako vonkajšie faktory ovplyvňujú rozhodnutia verejných administrátorov aby robili zmeny vo svojich organizáciách, ako riadia dané zmeny. Na toto všetko teoreticky aj empiricky odpovedá daná kniha. Poskytuje koncepčnú štruktúru pre manažérov verejného sektora a administratívnych konzultantov, prezentuje reálne prípadové štúdie.
Kľúčové slová: change management, decision making process, administration, logistics
Cena: $ 89.95
Spracoval: Ing. Monika Rešková, Katedra manažérskych teórií, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zaradené: september 2004