V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Podklady výroby, jej plánovania a nákupného manažmentu (Grundlagen der Produktion. Produktionsplanung und Beschaffungsmanagement)
Autor: Ralf Berning
Vydavateľ: Cornelsen Lehrbuch, 2001, 176 strán
ISBN: 3464495132
Jazyk: nemecký
Anotácia: V knihe sú predstavené vedecké podklady výrobného manažmentu. Aktuálne vývoje v tejto oblasti sú zohľadnené rozsiahlym pojednávaním o procesnej orientácií a plánovaní kvality.
- podklady pre plánovanie výroby
- proces rozvoja výroby
- metódy plánovania kvality
- tvorba efektívnych výkonných systémov
- strategický nákupný manažment
- eBusiness, zmeny u konkurencie.
Kľúčové slová: plánovanie, kvalita, nákupný manažment, výroba
Cena: EUR 13,50
Spracovateľ: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: eLogistika. Logistické systémy a procesy v dobe Internetu (eLogistics . Logistiksysteme und -prozesse im Internetzeitalter)
Autor: Martin Reindl, Gerhard Oberniedermaier
Vydavateľ: Addison-Wesley, 2002, 356 strán
ISBN: 3827319277
Jazyk: nemecký
Anotácia: Logistika je achilovou pätou eCommerce. Či B2B a B2C, eLogistika je odpoveď pre plánovanie a rozvoj elektronického vývoja obchodných procesov. eLogistika zahŕňa logistické systémy a procesné reťazce segmentov B2B a B2C eCommerce, elektronické platobné systémy. Názorné príklady zvýrazňujú nasadenie elektronických trhov.
Kľúčové slová: eLogistika, eCommerce, logistické systémy, procesné reťazce
Cena: EUR 44,95
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Procesný manažment a logistika. Tvorba hodnôt (Prozessmanagement und Logistik. Gestaltung der Wertschöpfung)
Autor: Ralf Berning
Vydavateľ: Cornelsen, 2002, 175 strán
ISBN: 3464495116
Jazyk: nemecký
Anotácia: Moderná logistika sa vyznačuje orientáciou na trh a na zákazníkov, na komplexnosť a systémové myslenie, na čas a na toky. Táto kniha pojednáva o procesnom manažmente a metodických prístupoch. To vytvára podklad pre ďalšie úvahy o tvorbe prístupov v logistike, resp. v Supply-Chain-Management. Včlenenie informačných nástrojov, konceptov a štandardov do analýzy rozširuje perspektívy k E-Business.
Kľúčové slová: trh, zákazník, systémové myslenie, Supply-Chain-Management
Cena: EUR 13,50
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistický manažment (Logistikmanagement)
Autor: Richard Vahrenkamp, Monika Vogt, Michael Eley
Vydavateľ: Oldenbourg, 2000, 297 strán
ISBN: 3486253174
Jazyk: nemecký
Anotácia: Moderná učebnica logistického manažmentu. Nespočetné množstvo prípadových štúdií poskytuje pohľad na tvorbu logistických procesov. Popri teoretických podkladoch sa zohľadňujú i inštitucionálne aspekty logistiky: špedície, expresné balíkové služby, mestská logistika, obstarávacia logistika.
Kľúčové slová: logistický manažment, prípadová štúdia, aspekty logistiky
Cena: EUR 34,80
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistika. Cesta k optimalizácii materiálových a informačných tokov (Logistik. Wege zur Optimierung des Material- und Informationsflusses)
Autor: Christof Schulte
Vydavateľ: Vahlen, 1999, 602 strán
ISBN: 3800624540
Jazyk: nemecký
Anotácia: Keďže význam logistiky stúpa od druhej polovice 80.-tych rokov, bolo potrebné vyzdvihnúť a popísať získané aspekty v logistických konceptoch. Toto vydanie je bohaté na praktické príklady, doplnené prehľadnou grafikou. Okrem toho pokrýva rozličné oblasti logistiky, tokov materiálu a informácií.
Kľúčové slová: logistika, toky informácií, toky materiálu, príklad, koncept
Cena: EUR 40,00
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Výroba a logistika (Produktion und Logistik)
Autor: Hans-Otto Günther, Horst Tempelmeier
Vydavateľ: Springer, Berlin, 2002, 359 strán
ISBN: 3540438327
Jazyk: nemecký
Anotácia: Kniha pojednáva o najdôležitejších problémoch v oblasti plánovania výroby a logistiky a zároveň poskytuje prehľad o vhodných metódach pre riešenie daných problémov. Autori hovoria o otázkach strategického výrobného manažmentu, o tvorbe infraštruktúry výrobného systému, o operatívnom plánovaní a riadení výroby, ako aj o plánovaní logistických procesov.
Kľúčové slová: výroba, plánovanie, logistický proces, výrobný manažment
Cena: EUR 23,95
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Preprava, doprava, logistika (Transport, Verkehr, Logistik)
Autor: Gösta B. Ihde
Vydavateľ: Vahlen, 2001, 374 strán
ISBN: 380062611X
Jazyk: nemecký
Anotácia: Globalizácia, mobilizácia a virtualizácia vyžadujú nové a inovatívne logistické koncepty. S požiadavkami individuálneho dodávania tovaru dostáva Internet a E-commerce do povedomia širokej verejnosti význam existujúcej logistiky.
Kľúčové slová: globalizácia, logistika, internet, E-commerce
Cena: EUR 25,00
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Globálna prevádzka (globálne operácie) a logistika: Text a prípady (Global Operations and Logistics: Text and Cases)
Autor: Philippe-Pierre Dornier, Ricardo Ernst, Michel Fender, Panos Kouvelis
Vydavateľ: John Wiley & Sons, Inc., 1998, 480 strán
ISBN: 0-471-12036-7
Jazyk: anglický
Anotácia: Kniha sa venuje procesu globálneho operačného manažmentu - od strategického myslenia cez plánovanie a realizáciu. Ukazuje implikáciu pre rozdielne funkčné oblasti zahŕňajúce prevádzku, marketing a informačné systémy a obsahuje množstvo prípadov z Európy, USA, Latinskej Ameriky a Ázie.
Kľúčové slová: marketingové stratégie, globalizácia, manažment dodávateľského reťazca, globálna logistika
Cena: US $92.95
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Adapt or die. Transforming your supply chain into an adaptive business network
Autor: Claus Heinrich with Bob Betts
Vydavateľ: John Wiley & Sons, Inc.
ISBN (ISSN): 0-471-26543-8
Jazyk: anglický
Anotácia: Transformovanie distribučného reťazca na adaptívnu obchodnú sieť.
Kľúčové slová: EDI, XML, SAP
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003
Názov: Revolution at the checkout counter – The Explosion of the Bar Code
Autor: Stephen A. Brown
Vydavateľ: Harvard University Press
ISBN: 0-674-76720-9
Jazyk: anglický
Anotácia: Revolúcia pri pokladniach v maloobchode. Boom čiarového kódu. Universal Product Code (UPC) je dnes tak samozrejmý, že len málokto sa nad ním pozastaví alebo nad ním uvažuje. Pred 25 rokmi to ale bola len idea niekoľkých ľudí z výroby a obchodu.
Kľúčové slová: kód UPC
Spracoval: Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA
Zaradené: november 2003