V prípade záujmu o publikácie, ktoré vydala Žilinská univerzita si pozrite stránku http://kcmd.uniza.sk/publikacie.html

Názov: Zborník vedeckých prác Vysokej školy banskej, Technickej univerzity Ostrava ( LOGISTIKA – súbor odborných príspevkov k metodológii a k aplikačným nástrojom. II.diel.
Autori: Kolektív autorov
Vydavateľ: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ediční stredisko VŠB-TUO. Rok vydania 2001, mimoriadne číslo, 164 strán.
ISBN: 80-7078-915-8, ISSN: 0862-7908
Jazyk: český
Anotácia: Druhý diel sa zameriava na metódy a techniky použiteľné v logistickom rozhodovaní a na možnosti využitia softverovej podpory. Autori sa zameriavajú na príklady všeobecných modelov pre podporu logistiky ako napr. modely k výrobe, k pracovníkom, optimalizácií výrobného zariadenia, výrobného procesu a k riadeniu a organizovaniu výrobného procesu. V nasledujúcej časti sa zaoberajú metodológiou a praktickou aplikáciou vybraných metód optimalizácie logistických systémov ako napr. ABC analýza, viackriteriálne rozhodovanie, model distribučného systému, Markovová analýza, teória hromadnej obsluhy a simulácia. Na záver autori využívajú simuláciu s podporou simulátora typu WITNESS. Ukážka a základy modelovania v programe.
Kľúčové slová: modely, optimalizácia, simulácia, praktické príklady,
Spracoval: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003
Názov: Zborník vedeckých prác Vysokej školy banskej, Technickej univerzity Ostrava ( LOGISTIKA – súbor odborných príspevkov k metodológii a k aplikačným nástrojom. I.diel.
Autori: Kolektív autorov
Vydavateľ: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ediční stredisko VŠB-TUO. Rok vydania 2001. Mimoriadne číslo,166 strán.
ISBN: 80-7078-915-8, ISSN: 0862-7908
Jazyk: český
Anotácia: Prvá diel obsahuje metodologicke záležitosti, ktoré sa týkajú logistického riadenia, jeho ekonomických aspektov, diagnostických postupov v logistike a prístupov k modelovaniu logistických systémov. Hlavne sa zaoberajú autori logistickými sieťami a ich riadením, kritériami rozhodovania a efektívnosti v logistike. Metodológia modelovania logistických systémov.
Kľúčové slová: toky v logistike, diagnostika, efektívnosť, riadenie rizika, náklady, teória systémov, technika objektového modelovania, procesy, modelovanie, identifikácia integrovaného systému, praktické príklady.
Spracoval: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003
Názov: Dopravné právo a logistika
Autori: Danka Harmanová, Jozef Majerčák, Vladimír Klapita
Vydavateľ: Artis Omnis, s.r.o. Žilina, 2003, 71 strán.
ISBN: 80-968845-0-6, EAN 9-788096-884506
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v uvedenej publikácií charakterizujú postavenie legislatívy Európskej únie a východiská štátnej regulácie dopravy. Približujú základne vývojové etapy dopravnej politiky EU a návrhy legislatívy v roku 2002. Približujú dopravnú politiku a legislatívu Slovenska.
V druhej časti autori vysvetľujú históriu logistiky, jej členenie a charakteristiku, kvantitatívne a kvalitatívne znaky. Aktívne a pasívne prvky. Logistickú infraštruktúru, skladovanie a logistické centrá. Približujú logistickú stratégiu a taktiku podniku, logistické náklady a výkony. Približujú logistické technológie a reťazce s praktickou aplikáciu v prípadovej štúdií s aplikáciou kvadrantovej analýzy pri rozhodovaní o voľbe spôsobu prepravy a dopravcovi.
Kľúčové slová: legislatíva EÚ, primárna a sekundárna legislatíva, dopravná politika v železničnej doprave, etapy politiky, logistika, znaky logistiky, úloha železnice v logistike, stratégia, výkony a náklady, logistické technológie, kvadrantová analýza, praktická aplikácia.
Spracoval: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003
Názov: Logistika a nové úlohy pre zasielateľov
Autori: Jozef Gnap, Pavol Jelenek, Jozef Královenský, Jozef Majerčák, Marián Šulgan
Vydavateľ: EDIS, Žilinská univerzita, Žilina,2001, 144 strán.
ISBN: 80-7100-899-0
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v uvedenej publikácií charakterizujú postavenie a funkcie logistiky, jej vývoj, ciele, členenie, úrovne a druhy podnikovej logistiky a hlavne logistické činnosti. Zvlášť sa zaoberajú významom dopravy v logistických systémoch a úlohy riadenia dopravy v kontexte rozhodovania o voľbe spôsobu prepravy a dopravcovi, metódy zisťovania požiadaviek prepravcov a cestných zasielateľov. Aplikujú možnosti použitia TRASMAPu, ako softverového vybavenia. Charakterizujú cyklus zákazníckej objednávky a nove požiadavky na zasielateľov a dopravcov. Ďalší rozvoj a skvalitňovanie zasielateľských logistických služieb. Zaradenie zasielateľov a dopravcov do logistických systémov s vyznačením logistiky v zasielateľskej praxi.
Kľúčové slová: logistika, riadenie dopravy, zasielateľstvo, efektívnosť dopravy, zákaznícka objednávka, distribučná logistika, logistická služba.
Spracovateľ: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003
Názov: Riadenie zásob (Řízení zásob. Logistické pojetí, metódy, aplikace, praktické úlohy.)
Autori: Helena Horáková, Jiří Kubát
Vydavateľ: Profess Consulting s.r.o. Praha, Třetí dotisk, 233 strán.
ISBN: 80-85235-55-2
Jazyk: český
Anotácia: V knižke sa systematický vysvetľuje moderné poňatie riadenie zásob ako súčasť podnikového logistického systému, vychádza sa z uspokojovania zákazníkov. Po výklade všeobecných princípov problematiky zo širšieho pohľadu a po utriedení základných pojmov sa podrobne vysvetľujú jednak postupy a metódy pre riadenie zásob určených ku krytiu nezávislej (stochastickej) ponuky (vrátane stanovenia veľkostnej dávky, očakávaného dopytu a normy poistnej zásoby), jednak zásady pri riadení zásob sortimentu. Kniha obsahuje celý rad nových myšlienok, prístupov a výpočtových metód spolu s možnými spôsobmi ich praktickej aplikácie. Výklad je ilustrovaný množstvom príkladov s komentovaným postupom ich riešenia. Kniha je určená najširšiemu okruhu používateľov.
Kľúčové slová: Podnikový logistický systém, služby, nákup, riadenie zásob, okamžitá a priemerná spotreba, bod rozpojenia objednávky, závislá a nezávislá požiadavka, veľkostná dávka, prognózovanie dopytu, štatistické metódy, norma poistnej zásoby, riadenie zásob, nadbytočná spotreba, sezónna spotreba, optimalizácia predzásobenia.
Cena: doporučená predajná cena 340 Kč.
Spracovateľ: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003
Názov: Postavenie dopravy v logistike
Autori: Jozef Královenský, Jozef Gnap, Jozef Majerčák, Marián Šulgan
Vydavateľ: EDIS, Žilinská univerzita,Zilina,2001, 203 strán.
ISBN: 80-7100-888-5
Jazyk: slovenský
Anotácia: Knižná publikácia špecifikuje postavenie dopravy v logistickom reťazci, načrtáva možnosti modelovania a optimalizovania zásobovacích činností a približuje prehľad najdôležitejších controllingových ukazovateľov v oblasti logistiky. Vymedzuje postavenie a funkcie logistiky, charakterizuje dopravu v logistickom systéme z pohľadu logistiky a riadenia dopravy. Naznačuje modelovanie logistických reťazcov v podniku z pohľadu modelovania materiálového aj informačného toku. Rozoberá funkcie a ciele obstarávacej logistiky s optimalizáciou zásob. Analyzuje skladovacie a manipulačné procesy. Zameriava sa na spôsob zaradenia dopravcov do logistických systémov a špecifikuje controllingové ukazovatele v oblasti obstarávacej logistiky, skladovania a manipulácie s materiálom. Na záver zoznamuje s možnosťami uplatnenia logistiky v medzinárodnom meradle a približuje európsku spoluprácu v oblasti logistiky.
Kľúčové slová: Vývoj logistiky, druhy, doprava, riadenie, modelovanie logistických reťazcov, funkcie obstarávacej logistiky, zásoby, skladovanie, controllingové ukazovatele, eurologistika.
Spracoval: Jozef Majerčák, F PEDaS, Žilinská univerzita
Zaradené: november 2003
Názov: Práce a štúdie - Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
Autor: Kolektív autorov
Vydavateľ: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity
ISBN: 80-8070-021-4
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Publikácia obsahuje práce a štúdie pracovníkov Fakulty Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Príspevky sú zamerané na rôzne oblasti ekonomiky, logistiky, kvality, riadenia, manažmentu. Sú spracované na vysokej odbornej úrovni.
Spracoval: Ing. Alena BRONČEKOVÁ, KŽD, F PEDaS, ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistika
Autori: D. Lambert, J.R.Stock, L. Ellram
Jazyk: český
Anotácia: Veľká kniha logistiky, ktorá učí ako vytvárať efektívne postupy pre dovoz, skladovanie a expedíciu tovaru. Opisuje metódy globálnej logistiky, zákaznícky servis, logistické informačné systémy, koncepciu riadenia zásob,toku materiálov, prepravu, skladovanie, balenie, nákup materiálu atď. .
Počet strán: 612, cena cca 716,- Sk
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: november 2003
Názov: Materiálová logistika (Material - Logistik)
Autor: Horst Tempelmeier
Vydavateľ: Springer, Berlin, 2002
ISBN: 3540440658
Jazyk: nemecký
Anotácia: Kniha sa zaoberá o aktuálnym stavom v oblasti plánovania a riadenia výroby s modelovou podporou. S tým súvisia i aktuálne koncepty, napr. prognostické metódy z oblasti Supply-Chain-Managementu a Advanced Planning Systems.
Kľúčové slová: Supply-Chain-Management, Advanced Planning Systems
Cena: EUR 29,95
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: eLogistika a eBusiness (E- Logistik und E- Business)
Autor: Helmut Wannenwetsch
Vydavateľ: Kohlhammer, 2002, 266 strán
ISBN: 3170172948
Jazyk: nemecký
Anotácia: Hlavným poslaním knihy je vyzdvihnúť teoretické podklady eLogistiky a eBusinessu. Pritom nechýba praktická stránka. Ten, kto hľadá sprostredkovanie vedomostí, ktoré sú ešte prehĺbené praktickými príkladmi, je na správnom mieste.
Kľúčové slová: eLogistika, eBusiness
Cena: EUR 26,00
Spracoval: Ing. Radoslav Jankal, Katedra manažérskych teórií, FRI ŽU
Zaradené: november 2003