Názov: Voľba vozíkov a regálov a ako to spolu súvisí
Autor: (vkas)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2002; str. 29
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje závislosť voľby vozíkov a regálov v skladovom hospodárstve. Porovnáva z hľadiska technického ale aj ekonomického s ohľadom na obstarávacie náklady a úsporu plochy skladu na uličkách tri možné riešenia: čelný vysokozdvižný vozík, vozík s otočnými vidlicami a retrak s dopredu posuvným zdvíhacím zariadením. Autor v ostatnej časti príspevku venuje pozornosť aj spádovým gravitačným regálom ako možnosti minimalizovania priestorov skladu.
Kľúčové slová: vozík, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Dvojportálový žeriav na pneumatikách
Autor: (vkas)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 7/2002; str. 30
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá neobvyklým žeriavom, ktorý sa v slovenčine najčastejšie označuje ako dvojportálový žeriav na pneumatikách. Autor v príspevku predstavuje žeriav Sisu, jeho technické parametre ako aj výhody spočívajúce v nízkych nárokoch na podlahu skladu, keďže žeriav je postavený na 8 pneumatikách.
Kľúčové slová: žeriav, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Prídavný vozík môže byť podnetným riešením
Autor: (vkas)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 12-13/2002; str. 37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok opisuje prídavný vozík Junghenrich DIS 2, pričom sú uvedené nielen technické parametre vozíka ako napr. nosnosť alebo jeho rozmery, ale spracované sú aj výhody týchto vozíkov pri úspore skladového priestoru v prípade, ak je možné ukladať palety do hĺbky tak, že prvá ukladaná je poslednou odoberanou. V ostatnej časti je popisovaný satelitne riadený prídavný vozík.
Kľúčové slová: sklad, vozík
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Malý výrobcovia vozíkov riešia i individuálne problémy
Autor: (vkas)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 14/2002; str. 19
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje vozíky s okrajovými nosnosťami a vyhotoveniami, ktoré často svetoví výrobcovia vozíkov nemajú v svojej ponuke, ale sú záležitosťou malých výrobcov. Autor v príspevku predstavuje vozíky firmy bAKA. Prvý z nich je vysokozdvižný vozík s priečne sediacim vodičom s neobvyklou nosnosťou 20 000 t, pričom v príspevku sú podrobne uvedené technické parametre vozíka. Podobne sú opísané aj technické parametre ostatných dvoch vozíkov, bezmotorového s nosnosťou 10 t a podobného motorového vozíka.
Kľúčové slová: sklad, vozík
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Uplatnenie nových smerov paletizácie v logistike
Autor: prof. Ing. Jozef Královenský, PhD. – doc. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Zdroj: LOADO 2003. Zborník z 2. medzinárodnej konferencie LOGISTIKA & DOPRAVA, str. 105-107
Vydavateľ: Technická univerzita Košice
ISSN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá dnes používanými systémami paletizácie na Slovensku, podáva základné informácie o činnosti Európskeho paletového poolu, jeho výhodách a nevýhodách a približuje možnosti využitia nového paletového systému CHEP, ktorý má na Slovensku svoje zastúpenie od septembra 2002.
Kľúčové slová: Paletizácia, Európsky paletový pool, Paletový pool CHEP
Spracoval: doc. Ing. Marián Šulgan, PhD., KCMD, Žilinská univerzita v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Vojna v Iraku trochu inak
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2003; strana 40
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok opisuje zásobovanie amerických vojakov v Iraku, pri ktorom bol prvý krát použitý vo vojne systém Just-in-time. Vyčísľuje náklady bežného skladového hospodárstva, ktoré bolo použité pri operácií „Púštna búrka“, pri ktorej sklady tvorili 40 000 nákladných kontajnerov a v podobnej situácií náklady systému Just-in-time, ako aj celkové fungovanie tohto systému porovnáva s jeho civilným využitím.
Kľúčové slová: just-in-time, zásobovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Svetoví výrobcovia motorových vozíkov
Autor: (vkas)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2003; str. 16
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku objemu motorových vozíkov používaných v skladovom hospodárstve z celosvetového hľadiska, pričom jednotliví výrobcovia sú tabuľkovo zoradení podľa predaja a podielu na trhu. Príspevok taktiež popisuje narastajúci podiel vozíkov s elektrickým pohonom. Ďalej vozíky sú triedené podľa druhu a taktiež podľa ich podiel na jednotlivých kontinentoch.
Kľúčové slová: motorový vozík,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Zdvíhacie hydraulické plošiny
Autor: (VIB a výrobcovia)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2003; str. 30, 31, 32
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zdvíhacích hydraulických plošín, ktoré sú v rámci distribúcie tovaru a manipulácie s ním nevyhnutnou pomôckou, pretože odbúravajú limitované možnosti prepravcov pri preberaní tovaru. Príspevok okrem základného opisu funkcie zdvíhacích hydraulických plošín ponúka široký prehľad ponúkaných zdvíhacích plošín na našom trhu, s popisom ich technických parametrov a radami pri obstarávaní plošiny zo strany dopravcu.
Kľúčové slová: zdvíhacia hydraulická plošina, technické parametre
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: december 2003
Názov: Příklady chyb v projektech SCM
Autor: podľa zahraničnej literatúry (kbt)
Zdroj: Logistika 2/2002, str. 10
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok definuje možnosti využitia riadenia zásobovacieho reťazca SCM (Supply Chain Management) prostredníctvom počítačom integrovanou výrobou CIM (Computer Integrated Manufacturing). Porovnáva odlišnosti medzi SCM a CIM.
Kľúčové slová: logistické náklady, zásobovací reťazec, logistický koncept, SCM, CIM, zákazník
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: november 2003
Názov: Centrum automobilovej logistiky
Autor: (bou)
Zdroj: Logistika 2/2002, strana 4
Vydavateľ: ECONOMIA, a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: čeština
Anotácia: Článok informuje o vzniku najmodernejšieho a najvýkonnejšieho logistického centra pre automobilový priemysel a jeho subdodávateľov. Prevádzkovateľom tohoto centra je spoločnosť Schenker (Frankfurt nad Mohanom, SRN).
Kľúčové slová: logistické centrum
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, Katedra CMD, Fakulta PEDaS ŽU
Zaradené: november 2003

Názov: Nové logistické centrum v Brne
Autor:
Ing. Václav Cempírek, PhD.
Zdroj: Logistika 2/2002, strana 4
Vydavateľ: ECONOMIA, a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: čeština
Anotácia: Článok podáva informáciu o otvorení prvej časti logistického centra v Brne Akciovou spoločnosťou ČSAD Hodonín. V oblasti Brna predstavuje ČSAD Hodonín prvú logistickú firmu s ponukou komplexných logistických služieb a areálom na vysokej kapacitnej a technickej úrovni.
Kľúčové slová: logistické centrum, logistické služby
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, Katedra CMD, Fakulta PEDaS ŽU
Zaradené: november 2003

Názov: Logistické centrá
Autor: Ing. Václav Cempírek, PhD., Ing. Rudolf Kampf
Zdroj: Logistika 3/2002, strana 27
Vydavateľ: ECONOMIA, a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: čeština
Anotácia: Autori popisujú význam logistických centier v odbore logistiky. Uvádzajú základné charakteristiky logistických centier, uvádzajú rozdiely medzi logistickým centrom a dopravným podnikom (centrom) zameraným len na dopravné výkony. Zdôrazňujú tiež výhody logistického centra ako strategického partnera poskytujúceho komplexný logistický servis, ako preferovaného spolupracovníka zaisťujúceho objednávkový systém a ďalšie služby s pridanou hodnotou, a tiež ako dodávateľa prepravných služieb, ktorý poskytuje komplexné prepravné služby.
Kľúčové slová: logistické centrum, logistické služby, prepravné služby, prepravný systém
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, Katedra CMD, Fakulta PEDaS ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistické centrá v ČR
Autor: Doc. Ing. Petr Pernica, CSc.
Zdroj: Logistika 6/2002, strana 21
Vydavateľ: ECONOMIA, a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: čeština
Anotácia: Príspevok podáva komplexný obraz o logistických centrách v Českej republike, o rozmiestnení skladovacích priestorov a lokalít priemyslových zón znázornených tiež na mapovom podklade. Autor zdôrazňuje význam logistických centier vrámci logistických reťazcov, ich väzbu na krajiny EU a tiež ich význam vrámci hospodárstva ČR.
Kľúčové slová: logistické centrum, logistický reťazec, logistické služby, zákazník, konkurencia,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, Katedra CMD, Fakulta PEDaS ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistické centrá – ľahké priemyselné zóny
Autor: Doc. Ing. Václav Cempírek, PhD.
Zdroj: Logistika 7 - 8/2002, strana 35
Vydavateľ: ECONOMIA, a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: čeština
Anotácia: Autor rozoberá problematiku významu logistických centier a ľahkých priemyslových zón. Uvádza charakteristiky ľahkých priemyselných zón, ich rozvoj v rokoch 1998 až 2001 a ich podporu v roku 2000 v mil. Kč v Českej republike vrátane znázornenia na mapovom podklade.
Kľúčové slová: logistické centrum, ľahká priemyselná zóna, logistická služba
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, Katedra CMD, Fakulta PEDaS ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Logistický areál Maersk Logistics
Autor:
(šk)
Zdroj: Logistika 7 - 8/2002, strana 37
Vydavateľ: ECONOMIA, a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: čeština
Anotácia: Článok informuje o uvedení do prevádzky prvej časti logistického centra spoločnosti Maersk Logistics ČR v logistickom parku Tulipán v Hostiviciach při Prahe. Popisuje možnosti logistického centra z hľadiska výkonnosti a rozsahu pokytovaných služieb. Informuje tiež o budúcom výhľade rozširovania tohto logistického centra.
Kľúčové slová: logistické centrum, zásobovací reťazec, logistická služba
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, Katedra CMD, Fakulta PEDaS ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: Nové logistické centrum
Autor:
(mr)
Zdroj: Logistika 10/2002, strana 6
Vydavateľ: ECONOMIA, a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: čeština
Anotácia: Príspevok podáva informácie o začatí prevádzky nového logistického centra skupiny Geis v Mohelnici. Informuje o histórii výstavby tohoto centra, o technických parametroch logistického centra a rozsahu služieb, ktoré dokáže zabezpečiť.
Kľúčové slová: logistické centrum, logistická služba
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, Katedra CMD, Fakulta PEDaS ŽU
Zaradené: november 2003
Názov: TRANSWARE SQLW
Autor: Ing. Ľuboslav Smolka
Zdroj: Aktuality EAN858 číslo 2/2003 jún
ISSN: 1335-7336
Vydavateľ: EAN SLOVAKIA
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Autor uvádza možnosti nového informačného systému pre efektívnu evidenciu skladov s využitím čiarového kódu EAN. Ďalej charakterizuje jednotlivé položky programu TRANSWARE SQLW a čo všetko tento program umožňuje. V závere článku je vyjadrený názor zákazníka, ktorému bol program nainštalovaný.
Kľúčové slová: informačný systém, skladovanie, čiarový kód
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003
Názov: Snadná manipulace s velkými deskami
Autor: podľa zahraničnej literatúry, (kbt)
Zdroj: Logistika 6/2003, str. 8
ISSN: 1211-0957
Anotácia: Článok popisuje možnosti manipulácie vákuového zdvíhadla na dosky s hmotnosťou 125 až 2000 kg a veľkosti 8x2 m. Systém je vhodný pre aplikáciu vo výrobe, skladovaní, distribúcii, vybavovaní zásielok a pod.
Kľúčové slová: sklad, skladové systémy, manipulačné systémy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Distribuční logistika – součástí restrukturalizace podniku
Autor: podľa zahraničnej literatúry, (kbt)
Zdroj: Logistika 3/2003, str. 36
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok charakterizuje využitie distribučnej logistiky v podniku.
Kľúčové slová: distribučná logistika, logistický reťazec, skladové systémy
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003
Názov: Hodnocení efektívnosti podnikové logistiky prostředníctvím zásob
Autor: Ing. Kamila Janovská
Zdroj: Logistika 2/2003, str. 30
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Autor prakticky hodnotí efektívnosť podnikovej logistiky na ilustračnom príklade pri stanovení optimálnej výšky zásob.
Kľúčové slová: cena, množstvo, kvalita, poistná zásoba, priemerná zásoba, zásobovacia logistika
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Katedra ekonomiky FPEDaS ŽU
Zaradené: október 2003