Názov: Logistické centrum Porúrie.
Autor: Jaroslav Janků
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 9/2005; str. 34
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autor popisuje rozvoj územia Porúria výstavbou dopravnej infraštruktúry a budovaním logistických centier a nárast významu tohto územia po začlenení ďalších krajín do EÚ. Uvádza počet zamestnancov zamestnaných v oblasti logistiky, dĺžku ciest v území a objem výkonov logistických centier v zmanipulovaných kontajneroch ako aj ich vývoj v ostatnom období.
Kľúčové slová: skladovanie, sklad, logistické centrum
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2005
Názov: Svetoví výrobcovia vozíkov
Autor: ZATL - VK
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2005; str. 38
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok porovnáva svetových výrobcov vozíkov, pričom o každom výrobcovi uvádza jeho stručnú charakteristiku. Súčasťou príspevku je tabuľka, v ktorej sú výrobcovia zoradení od najlepšieho za posledné 3 roky. Tabuľka taktiež uvádza obrat výrobcov v mil. Euro, podiel spoločnosti na svetovom trhu vozíkov v % ako aj podiel výroby vozíkov na celkovej produkcii spoločnosti.)
Kľúčové slová: vozík, prekládka, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005
Názov: Vyššia bezpečnosť vozíkov Toyota
Autor: ZATL - VK
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 6/2005; str. 39
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje nový systém zvyšovania bezpečnosti čelných vozíkov, systém SAS, ktorý obmedzuje možnosť prevrátenia vozíka. Príspevok popisuje zber informácií pre fungovanie systému SAS ako aj spôsob zvýšenia stability vozíka, k čomu slúži schéma s detailným popisom jednotlivých prvkov, priložená k príspevku.
Kľúčové slová: vozík, sklad, bezpečnosť
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005
Názov: Čerstvý vietor z Jungheinrichu
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2005, str. 28
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje vysokozdvižný vozík, ktorý Jungheinrich Slovensko uviedla na náš trh pod označením DFG/TFG 425-435. Osobitne je analyzovaný vozík s naftovým a plynovým pohonom s podrobnými výsledkami škodlivých výfukových plynov. V ostatnej časti je popisovaná bezpečnosť vozíka a pohodlie poskytované vodičovi v kabíne vodiča.  
Kľúčové slová: vozík, skladovanie, manipulácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005
Názov: Bär Cargolift s technológiou 2 = 4
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2005, str. 29
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje technológiu 2 = 4 zdvíhacích čiel, ktorá eliminuje nevýhody konvenčných dvojvalcových konštrukčných riešení a podľa tvrdení autora dokonca predstihuje mnohé štvorvalcové modely. V príspevku je popísaná technológia 2 = 4, sila záťaže čela ako aj typy zdvíhacích plošín, v ktorých je popísaná technológia používaná.
Kľúčové slová: zdvíhacia plošina; manipulácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005
Názov: Prapol v roku 2005
Autor: Pl
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2005, str. 38
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje spoločnosť Prapol, ktorá poskytuje zasielateľské služby a uvažuje o výstavbe logistického centra v Malackách. Autor uvádza základné informácie o logistickom centre, pričom k príspevku je priložená aj počítačová simulácia rozmiestnenia centra. V ostatnej časti sú uvedené zámery spoločnosti v oblasti prepravy tovaru.
Kľúčové slová: logistické centrum,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005
Názov: A ide sa na stavbu
Autor: red
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 2/2005, str. 40 - 41
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1801-1012
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok predstavuje vozidlá spoločnosti DAF určené na stavbu. Popisuje univerzálne sklápače, veľké sklápače, hákové nosiče kontajnerov a valníky, pre ktoré sú uvedené typové rady spoločnosti. Pre každé vozidlo sú uvedené technické parametre ako nosnosť, pohon a pod.
Kľúčové slová: sklápač, cestná doprava, stavebníctvo
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2005
Názov: Multimodálne logistické centrá
Autor: (ZATL, mapi)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2004; str. 23
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok upravuje systémy riadenia obehu tovaru, medzi ktoré platí skladovanie, balenie a pod. Popisuje zloženie logistického centrá, multimodálneho logistického centra a ľahkých priemyselných zón čo do veľkosti ako aj plochy, ktoré sú potrebné pre železničnú, cestnú, leteckú a vodnú dopravu. Autor príspevku taktiež porovnáva jednotlivé systémy medzi sebou.
Kľúčové slová: logistické centrum, multimodálna doprava
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2004
Názov: Logistický terminál Schenker v Bratislave
Autor: Viliam Bujna
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 15-16/2004; str. 46
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok opisuje jedno z najväčších logistických centier v SR – Schenker v Bratislave, pričom uvádza jeho technické parametre, počet zamestnancov a pod. V ďalšej časti príspevku sú rozobrané tovary, s ktorými sa najčastejšie manipuluje v terminály ako aj zmeny v oblasti logistických služieb po vstupe SR do EÚ.
Kľúčové slová: logistické centrum, teminál
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2004
Názov: Letiskové logistické centrá
Autor: (ak)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 14/2004; str. 21
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok opisuje zakladanie veľkých logistických centier v blízkosti letísk západnej Európy, ktoré sú potrebné na pokrytie rýchle sa meniaceho a rastúceho európskeho trhu. Uvádza spoločnosti, ktoré takého centrá budujú, vybavenie centier ako aj technológiu zabezpečovania prepravy tovaru z letiska k príjemcovi.
Kľúčové slová: skladovanie, logistické centrá
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Návrh nových technológií prekládky tovarov a ich efektívnosť v OPC Čierna nad Tisou
Autor: prof. Ing. Ján Boroška, CSc.; Ing. Janka Šaderová, PhD.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 28-30
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori popisujú jednu z možnosti riešenia zastaralého technického vybavenia OPC Čierna nad Tisou. V príspevku uvádzajú jednak súčasný stav technologického vybavenia prekládky rúd a ostatných voľne ložených substrátov pomocou drapákových rýpadiel ako aj návrh na nové technologické zariadenia prekladania sypkých materiálov pomocou výklopníka vagónov.
Kľúčové slová: prekládka, OPC
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD. , KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Koncepcia informačného systému pre „Priemyselno-logistický park“ Čierna nad Tisou
Autor: doc. RNDr. Anton Laurin, CSc.; Ing. Ondrej Železník; Ing. Beáta Chyrová
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 108-112
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Cieľom príspevku je navrhnúť rozvoj Obchodno-prekládkového centra (OPC) Čierna nad Tisou. Autori navrhujú rozšírením kompetencií OPC vytvoriť v Priemyselno-logistický park, pre ktorý v ďalšej časti príspevku navrhujú koncepciu a architektúru informačného systému pre E-biznis a taktiež distribuovanú architektúru IS/IT siete.
Kľúčové slová: prekládka, OCP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Koncepcia rozvoja OPC Čierna nad Tisou – Logisticko-priemyselný park Čierna nad Tisou
Autor: prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.; Ing. Marián Frko; Ing. Michal Balog
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 117-121
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori v príspevku analyzujú možnosti prebudovania OPC Čierna nad Tisou na Logisticko-priemyselný park, ktoré spočíva vo zvýšení výkonov súčasného OPC, v návrhu nových výrobných a logistických aktivýt a v rozšírení a zlepšení služieb zákazníkom. Autori spracovali SWOT analýzu projektu, v ktorom vytýčili jeho silné a slabé stránky a príležitostí a možné riziká. V ostatnej časti príspevku navrhli štruktúru Priemyselno-logistického parku Čierna nad Tisou.
Kľúčové slová: prekládka, OCP
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Logistics System POOL (Logistický systém POOL)
Autor: Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtchaftsing. Stefan Schmidt
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 179-182
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: anglický
Anotácia: Autor príspevku popisuje nový logistický systém POOL, ktorý využíva menej miesta a je rýchlejší a lacnejší v porovnaní s klasickými skladovými systémami. Autor porovnáva celkové náklady a energetickú náročnosť systému POOL s klasickým systémom a uvádza príklad skladovania vozidiel v logistickom systéme POOL.
Kľúčové slová: POOL, sklad, skladovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: ABC analýza – metóda klasifikácie zásob
Autor: Ing. Gabriela Sochovičová
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 187-190
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Obsahom príspevku je predstavenie ABC-analýzy, ktorá slúži na optimalizáciu zásob. Autorka definuje 3 skupiny zásob A, B, C a taktiež k jednotlivým skupinám priradila jednotlivé náklady. Pri skupine A, z hľadiska nákladov najdôležitejších zásob, taktiež spracovala výhody a nevýhody malej aj veľkej objednávky.
Kľúčové slová: ABC-analýza, sklad, skladovanie
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Logistika sypkých hmot
Autor: doc. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Zdroj: Zborník príspevkov z 2. medzinárodnej konferencie Logistika & Doprava - LOADO 2003; 10. – 12. septembra 2003; Vysoké Tatry; str. 228-231
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov; Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií; Technická univerzita v Košiciach
ISBN: 1451-107X
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok popisuje optimalizáciu prepravy a skladovania sypkých hmôt v podmienkach podniku. Uvádza optimalizáciu voľby dopravníka v závislosti od uhla vnútorného trenia sypkej hmoty a priebehu vertikálneho a horizontálneho tlaku, ďalej optimalizáciu voľby uzavretého zásobníka a optimalizáciu výberu voľnej skládky v závislosti od typu sypkej hmoty.
Kľúčové slová: sypká hmota, skladovanie, skládka
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: august 2004
Názov: Prevádzka portálových žeriavov Heede a jej vplyv na životnosť konštrukcií
Autor: Peter Bigoš – František Trebuňa – Juraj Ritók
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 205 – 209.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá problematikou životnosti konštrukcií portálových žeriavov po 14-ročnej prevádzke s dôrazom na určenie dynamických vlastností odozvy konštrukcie, synchronizácie pohonov pojazdu, priečenia, kumulácie únavového poškodenia a vplyvu stavu žeriavov na žeriavovú dráhu. Z uvedených dôvodov bola navrhnutá metodika experimentálneho výskumu založená na tenzometrickom meraní s použitím tenzometrických snímačov s ohmickou hodnotou 120 ohmov a konštantou deformačnej citlivosti k=2,10.
Kľúčové slová: experiment, portálový žeriav, tenzometrické meranie, únavové poškodenie
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Vývoj bezřetezových systému pojezdu dobývacích kombajnu
Autor: Jiří Fries
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 242 – 245.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Článok podáva informácie a stručne popisuje vývoj a niektoré typy bezreťazových pojazdov dobývacích kombajnov (Systém nekonečná reťaz-trať: systém Rackatrac od firmy Pitcraft Ltd., systém Peratrak od firmy Perard Engineering, systém Track – Reaktiv od firmy MRDE, Systémy ozubené koleso-ozubnica, Systémy ozubené koleso-reťaz, Systémy hydraulický valec-trať, Systémy trecia jednotka-vodiaca lišta) a hodnotí výhody systémov pojazdov dobývacích kombajnov.
Kľúčové slová: dobývací kombajn, bezreťazové systémy pojazdu, systém ozubené koleso-ozubnica, systém ozubené koleso-reťaz, systém hydraulický valec-trať
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Základní předpoklady bezporuchovosti provozu hadicových dopravníku
Autor: Horst Gondek – Daniela Marasova
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 249 – 252.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Hadicové pásové dopravníky predstavujú najefektívnejší spôsob dopravy veľkého množstva materiálu. Príspevok vysvetľuje jednoduchý princíp hadicových dopravníkov, ich prevádzkové nasadenie, výhody a nevýhody prevádzky, základné predpoklady bezporuchovej prevádzky a ich základné technické parametre.
Kľúčové slová: hadicové dopravníky, výhody a nevýhody prevádzky, bezporuchová prevádzka,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Moderní výtahy bez strojovny
Autor: Břetislav Mynář
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 335 – 338.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Všetky skôr naprojektované a nainštalované výťahy majú spoločný rys – strojovňu. Toto konštrukčné riešenie prináša značné nevýhody, preto množstvo firiem v posledných rokoch prichádza na trh s výťahmi bez strojovne. V príspevku sú uvedené základne technicko-prevádzkové parametre výťahov bez strojovne: KONE Mono Space, Schindler SMART MRL 001, Schindler Mobile.
Kľúčové slová: strojovňa, výťah, konštrukcia výťahovej jednotky
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004