Názov: Manipulační prostředky a zařízení používané v hutních technologických provozech
Autor: Vratislav Rudický – Zdeněk Heneš
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 360 – 363.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Manipulácia v hutných technologických procesoch zahrňuje široký komplex činností. Mimoriadne požiadavky sú kladené na tento proces z dôvodu manipulácie s bremenami rôznych geometrických tvarov, hmotnosti, vysokej teploty a pod. V príspevku sú uvedené výhody a prevádzkovo-technické parametre manipulátorov na koľajniciach typu UMK a žeriavov s otočnou kladnicou používaných v manipulačných procesoch v hutách.
Kľúčové slová: manipulačné prostriedky, manipulačný proces, manipulátory na koľajniciach, otočná kladnica,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Ťažné zariadenia na Slovensku
Autor: Janka Šaderová
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 384 – 385.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Zvislá doprava pri hlbinnom dobývaní nerastných surovín je veľmi dôležitým článkom celého komplexu vnútropodnikovej dopravy na každom banskom podniku. V príspevku sú klasifikované zariadenia zvislej dopravy podľa maximálnej menovitej rýchlosti, podľa spôsobu dopravy, podľa druhu dopravnej nádoby, podľa počtu ťažných lán a podľa druhu ťažného stroja. V druhej časti sú uvedené ťažné zariadenia používane v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: zvislá doprava, ťažné zariadenie, klasifikácia ťažných zariadení
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: júl 2004
Názov: Nový terminál Schenker v Bratislave
Autor: (Zdroj Redakcia)
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 3/2004, str. 13
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje nový terminál logistiky v Bratislave. Uvádza technické parametre terminálu, ako napr. jeho plocha, kapacitou paliet, kancelárskych priestorov a pod. V ostatnej časti príspevku je popísaná história pôsobenia spoločnosti Schenker na území SR od roku 1919 až do súčasnosti.
Kľúčové slová: terminál,
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Ako stvorené na dvíhanie
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 3/2004, str. 10 - 12
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá manipulačnú techniku nemeckej značky Linde, ktorá vytvorila zastúpenie aj v SR. Autor popisuje celý výrobný program vysokozdvižných vozíkov od vozíkov používaných v hypermarketoch na dopĺňanie zásob až po vozíky používané v termináloch kombinovanej dopravy. V príspevku je popísaný dvojpedálový systém používaný v týchto vozíkoch. Jeden pedál slúži na jazdu dopredu, druhý dozadu. Vozíky Linde sa odlišujú taktiež hydrostatickým prevodníkom, ktorý slúži na automatické brzdenie vozíka, ktorý je rozobraný v ostatnej časti príspevku.
Kľúčové slová: vozík, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Úspech v jednoduchosti
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 3/2004, str. 13 - 14
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá manipulačnú techniku a vysokozdvižné vozíky Yale, od firmy LOG systéms, ktoré majú v súčasnosti 15 %-né zastúpenie na slovenskom trhu. Autor podrobne rozoberá ručné paletové vozíky, ručne vedené elektrické nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, vychystávacie nízkozdvižné a vysokozdvižné vozíky, reachtrucky, trojstranné zakladacie vozíky a čelné vysokozdvižné vozíky.
Kľúčové slová: vozík, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Teletruk s predĺženým ramenom
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 3/2004, str. 14
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok podrobnejšie popisuje manipulačný vozík s teleskopickým výsuvným ramenom, tzv. Teletruk od spoločnosti JCB. Autor popisuje technické parametre vozíka, výhody oproti ostatným vozíkom pri nakládke železničného vozňa aj jazdnej súpravy. V ostatnej časti sú uvedené pohonné jednotky, s ktorými sa uvedený vozík dodáva.
Kľúčové slová: vozík, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Obľúbené vozíky
Autor: Branislav Belorid
Zdroj: Doprava a cesty, dvojmesačník pre podnikateľov a profesionálov v cestnej doprave 3/2004, str. 16
Vydavateľ: BertelsmannSpringer CZ, s.r.o.
ISBN: 1212-3277
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá postavenie spoločnosti Jungheinrich AG v SR, zaoberajúcej sa výrobou manipulačnej techniky a vysokozdvižných vozíkov. Popisuje sortiment jej produktov a podrobne rozoberá vysokozdvižné vozíky s výsuvným zdvíhacím zariadením, ktoré v porovnaní so štandardnými vysokozdvižnými vozíkmi umožňujú efektívnejšie využívať priestor v sklade. V ostatnej časti príspevku autor popisuje systém zabezpečenia servisu manipulačnej techniky tejto značky v SR.
Kľúčové slová: vozík, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: jún 2004
Názov: Skladové operácie.
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika , str.275
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: V tomto článku je popísaný význam skladovania a distribúcia pre logistický systém podniku. Najdôležitejšími aspektami rozhodovania v tejto oblasti sú efekty založené na rozsahu skladovania, náklady a zákaznícky servis. Pri zaistení skladovania má podnik k dispozícii dve základné možnosti:
- verejné skladovanie
- súkromné skladovanie
Hlavnými funkciami skladovania sú presun tovaru, uskladnenie tovaru a prenos informácií. Dôležitou súčasťou riadenia skladového hospodárstva je vybudovanie optimálnej skladovej siete. Rozhodovanie, ktoré sa týka veľkosti a počtu skladových zariadení, rozmiestnenia skladov a stavebného usporiadania majú značný vplyv na schopnosť podniku uspokojovať potreby zákazníkov a dosiahnuť zisk.
Kľúčové slová: produktivita skladových operácií, usporiadanie skladu, skladové a prepravné náklady, analýza rozmiestnenia skladov.
Spracoval: Ing. Ivan Kollár, Colspedia s.r.o., Žilina
Zaradené: máj 2004
Názov: Zariadenia pre manipuláciu s materiálom.
Autor: Douglas M.Lambert
Zdroj: Logistika , str.310
Vydavateľ: COMPUTER PRESS, PRAHA
ISBN: 80-7226-221-1
Jazyk: český
Anotácia: Oblasť skladovania je ovplyvnená procesmi manipulácie s materiálmi, automatizáciou, problematikou balenia, skladovaním v systémoch JIT a použitím počítačových technológií. Všetky tieto faktory sa navzájom ovplyvňujú a majú priamy vplyv na vytváranie efektívnych, výkonných operácií pre skladovanie a manipuláciu s materiálmi. V rámci skladu možno používať buď manuálne, alebo automatizované zariadenia pre manipuláciu s materiálom. Rozhodnutie v oblasti balenia výrobkov ovplyvňujú charakter skladovania, podpory predaja, prepravy, prenosu informácií a radu ďalších kľúčových logistických rozhodnutí. Významný vplyv na oblasť skladovania majú moderné počítačové technológie, pretože neustále zvyšujú rýchlosť a presnosť presunov skladových zásob a rýchlosť presunu informácií.
Kľúčové slová: expedícia tovaru, lokálne siete, automatizácia expedície, počítačové technológie, funkcia balenia.
Spracoval: Ing. Ivan Kollár, Colspedia s.r.o., Žilina
Zaradené: máj 2004
Názov: Nasazení logistiky při údržbě stroju
Autor: František Helebrant – Karel Jeřábek
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 57 – 61.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: český
Anotácia: Globálny pohľad na logisticky orientovanú údržbu musí sledovať minimalizáciu rizík údržby a jej optimalizáciu. Procesne orientovaný prístup k údržbe musí vychádzať z analýzy procesného reťazca a vzťahu jeho jednotlivých článkov k údržbe. Ak má stratégia údržby zodpovedať potrebám procesu ako celku, musí vychádzať z cieľov podnikovej logistiky.
Kľúčové slová: logistika, údržba strojov, procesne orientovaný prístup k údržbe, účinnosť údržby,
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Automatizovaný žeriav v logistickom systéme
Autor: Juraj Ritók – Peter Bigoš
Zdroj: LOADO 2001, Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, s. 145 – 150.
Vydavateľ: Katedra logistiky a výrobných systémov F BERG, TU v Košiciach
ISBN: 80-7099-584-X
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa snaží riešiť problematiku automatizovaného mostového žeriava z hľadiska logistiky. Problém logistiky, optimalizácie pracovných pohybov, je v praxi nezanedbateľný. Nevhodná logistika prevádzkovania žeriavov môže spôsobiť zníženie spoľahlivosti a tým aj bezpečnosti zdvíhacieho zariadenia.
Kľúčové slová: logistický systém, výrobný systém, zdvíhacie zariadenie, riadiaci systém
Spracoval: Ing. Pavol Kráľ, KE, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2004
Názov: Motorové vozíky a bezpečnosť III
Autor: Ing. Antonín Dušátko
Zdroj: Logistika 6/1999, s. 10.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa zaoberá vývojom smrteľnej úrazovosti týkajúcej sa k prevádzke motorových vozíkov. Pozitívny prínos zaznamenala zmena dobrovoľnosti v kvalifikačných požiadavkách na inštruktorov vodičov manipulačných vozíkov. V súčasnej dobe je nutné riešiť problém možnosti stanovenia odbornej spôsobilosti vodičov.
Kľúčové slová: motorové vozíky, ISO norma, bezpečnosť práce, úrazovosť, logistika, materiál, sklad, skladovanie.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Možná alternatíva vychystávání
Autor: Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 6/1999, s. 12-13.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Moderné logistické systémy musia dnes plniť oveľa viac úloh ako len obyčajné skladovanie surovín, polotovarov alebo hotových výrobkov. S rastúcou zložitosťou požiadaviek sa logistické systémy stávajú stále viac „strojmi“, ktoré okrem skladovania musia tiež zabezpečovať triediace, prichystávajúce a vychystávacie úlohy. Do popredia sa dostáva využitie automatizovaného kompaktného skladovacieho systému.
Kľúčové slová: skladovanie, skladovací systém, dopravník, logistika, sklad, distribučná logistika, materiál
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Cena skladu a jeho provozu
Autor: podľa zahraničnej literatúry (ka)
Zdroj: Logistika 6/1999, s. 23
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Špičkoví výrobcovia manipulačnej techniky svojou akvizičnou činnosťou podporujú modernizáciu skladov. Príspevok porovnáva ekonomickú efektívnosť využívania „nevozíkoveho“ stohovania a ukladania materiálov pomocou regálového zakladača alebo stohovacím žeriavom. Pri nízkych regáloch je efektívne využitie čelného vozíka. Príspevok odkazuje na výrobcu manipulačnej techniky Linde.
Kľúčové slová: výrobca, regálový zakladač, vysokozdvižný vozík, sklad, paleta, skladovanie, logistika skladovania, investičné náklady
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Jak zvyšovat výkon ve vychystávání
Autor:
Ing. Jiří Kubát, CSc.
Zdroj: Logistika 4/1999, 15-16.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Zvyšovanie výkonu vo vyskladnení podľa objednávok je aktuálny v celom rade podnikov. Logistika vyvoláva v zásade vysoké náklady, pracovníci, ktorí pracujú s zásielkami nepracujú dosť efektívne, dodacie lehoty sú stále ešte príliš dlhé. Príspevok zoznamuje s možnosťami riešenia efektívneho vybavovania objednávok vo veľkoskladoch.
Kľúčové slová: skladová logistika, LED, obalová technika, logistika, odberatelia, dodacia lehota, logistický reťazec, veľkosklad
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Robotizace pružných výrobních center
Autor: (ce) podľa zahraničného tisku
Zdroj: Logistika 1/2000, str. 10
ISSN: 1211-0957
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
Jazyk: český
Anotácia: Strojárenská spoločnosť Reis & Co. Obernburg ponúka všetkým priemyslovým odvetviam projekty logistických riešení riadiacích a technologických systémov vrátane kompletnej dodávky a montáže „na kľúč“ a z „jednej ruky“. Optimálne riešenie je založené na rozsiahlom programe výkonných robotov z vlastného výskumu a vývoja.
Kľúčové slová: robotizácia, robot, dopravník, CEN, valčekový dopravník, regálové zakladače, systematizácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Žilinská univerzita, Katedra ekonomiky
Zaradené: marec 2004
Názov: Úloha a postavenie skladov v logistickom reťazci
Autor: Ing. Vladimír Klapita, PhD.
Zdroj: Zborník z medzinárodnej konferencie LOGVD-2003 - Logistika v doprave
Vydavateľ: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS, 2003
ISBN: 80-8070-168-7
Jazyk: slovenský
Anotácia: Skladovanie tvorí dôležitý spojovací článok medzi výrobou a spotrebou a je neoddeliteľnou súčasťou každého logistického centra. Skladovanie materiálu vždy znamená prerušenie materiálového toku v logistickom reťazci, avšak v žiadnej sfére národného hospodárstva ho nemožno úplne odstrániť.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ZU, F-PEDaS, KE
Zaradené: február 2004
Názov: Jednoduchý a efektívny systém riadenia zásob
Autor: Ing. Monika Uhrová, Ing. Róbert Debnár, PhD.
Zdroj: Logistika 7-8/2002, str. 39
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s.
ISSN: 1211-0957
Jazyk: slovenský
Anotácia: Autori sa zaoberajú návrhom efektívneho systému riadenia zásob a následne zavedenie do managementu podniku. Nevyhnutnou súčasťou integrovaného systému riadenia zásob je hľadanie plytvaní. Autor definuje kroky implementácie ABC analýzy do systému riadenia zásob.
Kľúčové slová: riadenie zásob, zásoba, ABC analýza, Ishikawov diagram
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, ŽU, KE
Zaradené: február 2004
Názov: I do horších terénov s dlhým materiálom
Autor: (vkas)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 3/2002; str. 18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá neobvyklý 4-cestný vysokozdvižný vozík nemeckej spoločnosti Hubtex, s nosnosťou 4 tony s vyložením ťažiska 600 alebo 700 mm podľa špecifickej hmotnosti tovaru. Autor v príspevku poukazuje najmä na to, že vozík nepoužíva celogumené kolesá, ale pneumatiky, čím zdôvodňuje vhodnosť vozíka nielen do hál s kvalitným povrchom podlahy ale aj na prevádzku vonku. V ostatnej časti sú opísané ďalšie parametre vozíka a ich výhody.
Kľúčové slová: vozík, sklad
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004
Názov: Menej obvyklé riešenie skladu
Autor: (vkas)
Zdroj: Transport – dopravné noviny, 5/2002; str. 18
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR v spolupráci s MDPT SR
ISBN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok rozoberá systém riešenia skladu pomocou vozíka s nožnicovým mechanizmom osadeným na ráme zdvíhacieho mechanizmu, čo umožňuje zakladať do regálov za sebou dve EURO-palety alebo netypické palety zákazníkov s menším rozmerom nižším ako 1000 mm. Príspevok v ostatnej časti rozoberá ďalšie technické parametre tohto vozíka ako aj výhody získané jeho zaradením do skladového hospodárstva.
Kľúčové slová: vozík, manipulácia
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2004